تجربه کردن قطعی‌های نت، باعث شد به این فکر بیوفتم که یه جامعه خصوصی برای اعضای هزارسرو درست کنم که حتی تو چنین شرایطی هم بتونیم باهم ارتباط داشته باشیم و به رشد و تمرینمون ادامه بدیم.

برای اینکه تحت هر شرایطی بتونیم باهم در ارتباط باشیم و به مسیر بهتر کردن زندگیمون ادامه بدیم، اسم و شمارتونو تو کادر پایین بنویسین و دکمه (من هم هستم) رو بزنین تا رویدادها و تغییرات مهمی که قراره اتفاق بیوفتن رو براتون SMS کنیم.

مشتاقانه منتظرم تا شما رو هم تو جمع صمیمیمون ببینم! :-)